بی حجابی عامل کم کاری و مانع فعالیت های اجتماعی است

حضور بی بندوبارانه ی زن در اجتماع،از سویی نیروی کارایی مردان را دچار توقف و رکود می سازد،و از سویی دیگر مانع از پرداختن جدی خود وی به کار و فعالیت اجتماعی می شود.زنی که در کوچه و خیابان و محل کار همه ی همّ و غمّش خودآرایی و خودنمایی است،آن چنان فکر و ذهنش مشغول انواع و اقسام مدل های گوناگون آرایش و لباس و... است که هرگز فراغت بال و تمرکز فکری لازم را برای پرداختن جدی به کار باز نمی یابد،و از سویی عامل آشفتگی خاطر و جلب توجه مردان و در نتیجه بازماندن آنها از کار و فعالیت مطلوب می گردد.

 شگفت است که هر گاه صحبت از پوشش و سادگی اسلامی به میان می آید،مخالفان،که غالباً یا شیفتگان ناآگاه غربند یا پادوهای مزدور سرمایه داری مصرفی،زبان به سخنرانی می گشایند که بله شما می خواهید زن را از حضور فعال در جامعه محروم کنید و او را در خانه محبوس سازید،شخصیت زن راجدی نگرفته اید،نیمی از جمعیت کشور را از صحنه ی کار اجتماعی بیرون رانده اید و... .

در پاسخ باید گفت:اتفاقاً چون در تفکر اسلامی زن باید به عنوان یک انسان به صورتی بسیار جدی وارد اجتماع شود،لازم است دست از تجمل و خودنمایی بردارد.هر چه حضور زن در جامعه تفننی تر باشد،زن برهنه تر و آرایش کرده تر است.

لازمه اجتماعی بودن این است که فرد کم تر به خود بپردازد و خود را هم چون قطره ای در دریای جامعه غرق کند.لازمه ی اجتماعی شدن این است که «من» از بین برود و «ما» ایجاد شود و اگر قرار شود هر زنی و هر مردی با توجه به لباس و بدن و روی و موی خویش،سعی کند که از خود هر چه بیش تر یک «من» مشخص و انگشت نما بسازد،معلوم می شود او نمی خواهد به اجتماع بپیوندد.

شما در همین جامعه ما، یک روز در مقابل یک اداره بایستید وببینید که چه زنان و مردانی باچه آرایشی بیرون می آیند،و یک روز نیز در مقابل یک کارخانه بایستید،و به زنان و مردان کارگری که به صورت جدی وارد جامعه شده اند نگاه کنید.چه تفاوتی می بینید؟آنجا که مسئله ی کار جدی در میان نیست،تفنن و تجمل و خودنمایی جلوه گر است،و هر کس در اندیشه ی سر و وضع خویش است. و آنجا که صحبت از کار و تولید است،زنان و مردان ساده تر و بی پیرایه ترند.

آری جامعه هر چه جدی تر باشد،زن پوشیده تر است و جمهوری اسلامی از آنجا که می خواهد زنان،نه برای هوس مردان، بلکه برای خدا و در خدمت خلق وارد جامعه شوند،آنان را ساده و پوشیده می خواهد.

به هر حال کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع،نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند.برعکس آن چه که مخالفین حجاب خرده گیری کرده اند و گفته اند:«حجاب موجب فلج شدن نیروی نیمی از افراد اجتماع است»،بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی موجب فلج کردن نیروی کل اجتماع است.

/ 0 نظر / 24 بازدید