بی حجابی بدتر از مواد مخدر

راستی در مقایسه بی حجابی با مواد مخدر کدام یک بدتر از دیگری است؟اگر مواد مخدر زیان های جسمی و روانی در پی دارد،اگر مواد مخدر اراده ها را سست،و مانع کار و فعالیت مفید می گردد،بی حجابی و خودنمایی زنان نیز چنین است.

اگر مواد مخدر زیان های اقتصادی در پی دارد، بی حجابی نیز ضررهای اقتصادی به بار می آورد.اگر مواد مخدر زمینه ساز مفاسد و جرایم متعدد دیگری است،بی حجابی نیز زمینه ساز مفاسد و جرایم گوناگون دیگر و از جمله روی آوردن به مواد مخدر است و... .

اما دو تفاوت اساسی میان این دو مفسده ی اجتماعی موجود است:

نخست اینکه اعتیاد به مواد مخدر در نظر جامعه،بستگان،خانواده و حتی خود فرد معتاد به عنوان یک ضد ارزش تلقی می گردد و مورد نفرت و انزجار همه است. اما بدحجابی،خودآرایی و عشوه گری زنان چه بسا در نظر اعضای خانواده به عنوان یک ارزش و هنر به شمار رود و فرد بدحجاب و خودنما از این جهت در خویشتن احساس گناه نمی کند.

اما تفاوت دوم و اساسی تر این است که بسیاری از افراد در برابر مواد مخدر مصونیت و نوعی معصومیت دارند،بدین معنی که اگر چندین تن مواد مخدر فراهم باشد و هیچ مانعی هم برای استفاده از آن موجود نباشد،بسیاری از افراد هرگز کوچکترین تمایلی بدان نشان نمی دهند.

اما آیا بی حجابی و برهنگی و خودآرایی زن نیز چنین است؟!

کیست که با دیدن بدن زنان نیمه برهنه و آرایش کرده،کوچک ترین تزلزلی در خویش احساس نکند؟کدام نفس مطمئنه ای است که می تواند در برابر تندبادهای نفس و شهوت و غریزه ی جنسی ثابت قدم و استوار بماند و کمترین جنبش و لغزشی نداشته باشد؟از این روی هیچ نابه جا نمی نماید اگر بگوییم:

«بی حجابی و خود نمایی زن از مواد مخدر خطرسازتر است».

/ 0 نظر / 31 بازدید