زیانهای اقتصادی بی حجابی و مدپرستی

از نتایج تأسف آور شکستن حصار عفاف و خروج از مرز پوشش اسلامی این است که دختران و زنان به تقلید از غرب و غربیان نه تنها گویا از طرف غرب مأمور انحطاط اخلاق جوانان و رکود فعالیت های ثمربخش هستند،بلکه یگانه مصرف کننده و مصرف ساز کالاهای غرب می باشند.این جا است که درک می کنیم چرا استعمار غرب برای بیرون آوردن زنان از حریم پوشش اسلامی تلاش می کند.

نظام سرمایه داری غرب برای ایجاد بازار بیشتر و به دست آوردن مواد اولیه ی ارزان تر و در نتیجه تحصیل سود بیشتر،نیاز به گسترش هر چه بیشتر بازار مصرف دارد و در این میان برای دست یابی به اهداف پلید خود سعی در بهره کشی از وجود زن می نماید،اما نه از نیروی بدنی و قدرت کار زن،بلکه از نیروی جاذبه و زیبایی او،و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش.وشاه کلید این امر نیز از میان برداشتن حجاب و عفاف زنان است تا بدین وسیله در ایفای نقش خود که همان اشاعه و تبلیغ کالاهای مصرفی و آرایشی و...است ،آزادتر و موفق تر باشد.بدین ترتیب زنان(مسخ شده) که بایستی نقش مربیان و معلمان و نقش پرستاران روحی و فکری و اخلاقی افراد جامعه را بازی کنند، به برده هایی رام و مطیع و«کنیزانی مدرن!» تبدیل شدند که مهمترین هنرشان خود آرایی و خودنمایی و به نمایش گذاردن مد های مختلف لباس و وسایل آرایشی و... در کوچه و خیابان ها است.

«پس از رفع حجاب در ایران میزان ارزی که بابت خرید و وارد نمودن لوازم آرایشی صرف می شد،سیر صعودی داشته و مصرف این کالا ها به طور تصاعدی بالا رفته است به طوری که در سال 1316(فقط دو سال پس از کشف حجاب رضاخانی)ارزی که بابت خرید لوازم آرایشی از کشور خارج شد،حدود بک میلیون ریال بود.40 سال بعد یعنی در سال 1355 ارز خارجی بابت این نوع کالا ها به 500 برابر یعنی 535 میلیون ریال رسیده است که البته ابن آمار مازاد بر تولیدات داخلی بود.تنها در تهران 180 فروشگاه مخصوص لوازم آرایشی وجود داشت که میزان فروش متوسط آن ها به 100 هزار ریال در روز بالغ می شد». (احمد رزاقی-عوامل فساد و بدحجابی-ص86-87)

آری زن ایرانی باید به بهانه ی«تجدد»و«تقدم»و«مقتضیات زمان» هر روز و هر ساعت با وسایلی که در دنیای سرمایه داری تهیه می شود،خود را در معرض نمایش گذارد تا بتواند چنین مصرف کننده ی لایقی برای کارخانه های اروپایی باشد.اگر زن ایرانی بخواهد خود را فقط برای همسر قانونی و یا برای حضور در مجالس اختصاصی زنان بیاراید،نه مصرف کننده ی لایقی برای سرمایه داران غربی خواهد بود و نه وظیفه ومأموریت دیگرش را که عبارت است از انحطاط اخلاق جوانان و ضعف اراده ی آنان و ایجاد رکود در فعالیت های اجتماعی،به نفع استعمار غرب انجام خواهد داد.

/ 0 نظر / 47 بازدید